เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาสไม่มีพนักพิง รุ่น ATFR 03A

เก้าอี้สนามกีฬา ไฟเบอร์กลาสผิวแข็งมันเงา  แบบไม่มีพนักพิง มีรูระบายน้ำ ยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจรรย์ สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์ สามารถยึดพื้นขั้นอัฒจันทร์ได้โดยไม่มี หรือไม่เห็นเหล็กยึดระหว่างระหว่างเก้าอี้ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดขั้นอัฒจันทร์ และขยะไม่กักขังระหว่างเหล็กยึดเก้าอี้ผิวแข็งมันเงา  แบบมีพนักพิงสูง มีรูระบายน้ำ ยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจรรย์ สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์ สามารถยึดพื้นขั้นอัฒจันทร์ได้โดยไม่มี หรือไม่เห็นเหล็กยึดระหว่างระหว่างเก้าอี้ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดขั้นอัฒจันทร์ และขยะไม่กักขังระหว่างเหล็กยึดเก้าอี้